Privacy verklaring Metalin Steel Creators B.V.

Metalin Steel Creators B.V., gevestigd aan Keizersweg 59 7451 PH Holten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring (d.d. 8 juni 2018).
Contactgegevens:
www.metalin.nl Keizersweg 59 7451 PH Holten 0548 – 362333
De heer J.J.H. (John) Lammertink is de Functionaris Gegevensbescherming van Metalin Steel Creators B.V. Hij/zij is te bereiken via info@metalin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Metalin Steel Creators B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Metalin Steel Creators B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren en aan overige (contractuele) verplichtingen te voldoen.
 • Metalin Steel Creators B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Metalin Steel Creators B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Metalin Steel Creators B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Metalin Steel Creators B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Metalin Steel Creators B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gemiddelde frequentie voor het plaatsen van orders door klanten is vijf (5) jaar. Daarnaast geldt dat deze gegevens vereist zijn met het oog op de garantieverplichtingen ter zake geleverde producten.

Metalin Steel Creators B.V. heeft er daarom voor gekozen om uw persoonsgegevens 5 jaar te bewaren. Indien u binnen deze termijn van 5 jaar geen nieuwe order plaatst en/of ons (desgevraagd) verzoekt om verwijdering van deze gegevens, dan zullen uw persoonsgegevens uit ons systeem worden verwijderd. Indien u geen nieuwe offerte heeft opgevraagd binnen deze termijn van 5 jaar, dan zullen wij u pro actief vragen of u wenst dat uw gegevens in ons klantenbestand bewaard blijven of dat wij deze dienen te verwijderen. Metalin Steel Creators B.V. zal in/eind 2018 overgaan op het software programma Metaal Kennis Groep, gevestigd te Hengelo Ov. Middels dit programma wordt het mogelijk dat de gebruiker geautomatiseerd, na het verstrijken van de in te stellen tijd, zal worden verzocht om al dan niet verwijdering van de betreffende gegevens. Metalin Steel Creators B.V. meent op deze manier op voldoende gebord te hebbend dat tijdig de nodige acties worden ondernomen om aan deze bewaartermijnen te voldoen. Ons protocol ten aanzien van de wijze waarop wij uw gegevens verwijderen, kunt u bij ons opvragen via info@metalin.nl, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.

Wij hanteren aldus een bewaartermijn van vijf (5) jaar voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia & Adres
  Deze gegevens bewaren wij tot 5 jaar na afloop van de periode dat u zaken met ons heeft gedaan en/of de garantietermijn van de door u van ons afgenomen producten en/of diensten is verstreken. Zodoende kunnen wij u op een correcte wijze aanspreken of aanschrijven, en contact met u zoeken over bestellingen en onze producten, deze aan u leveren en/of anderszins aan onze (contractuele) verplichtingen jegens u voldoen en/of u hierover informatie verschaffen.
 • Locatiegegevens
  Deze gegevens bewaren wij eveneens 5 jaar na afloop van de periode dat u zaken met ons heeft gedaan en/of de garantietermijn van de door u van ons afgenomen producten en/of diensten is verstreken. Deze gegevens zijn van belang voor een zo correct mogelijke (af)levering van de door u bestelde producten en/of diensten en zodat wij anderszins zo correct mogelijk aan onze (contractuele) verplichtingen jegens u kunnen voldoen en/of u hierover informatie kunnen verschaffen.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  Deze gegevens bewaren wij eveneens 5 jaar na afloop van de periode dat u zaken met ons heeft gedaan en/of de garantietermijn van de door u van ons afgenomen producten en/of diensten is verstreken. Deze gegevens zijn van belang voor een zo correct mogelijke (af)levering van de door u bestelde producten en/of diensten en zodat wij anderszins zo correct mogelijk aan onze (contractuele) verplichtingen jegens u kunnen voldoen en/of u hierover informatie kunnen verschaffen.
 • Bankrekeningnummer
  Deze gegevens bewaren wij tot 5 jaar na afloop van de periode dat u zaken met ons heeft gedaan en/of de garantietermijn van de door u van ons afgenomen producten en/of diensten is verstreken. Deze gegevens zijn van belang voor een zo correct mogelijke afhandeling van de (betaling van de) door u bestelde producten en/of diensten en zodat wij anderszins zo correct mogelijk aan onze (contractuele) verplichtingen jegens u kunnen voldoen en/of u hierover informatie kunnen verschaffen. Wij sluiten voor deze bewaartermijn aan bij de wettelijke verjaringstermijn van 5 jaar ten aanzien van rechtsvorderingen.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Deze gegevens verzamelen en verwerken wij enkel voor statistische doeleinden en om te weten waar in het algemeen de interesse van onze websitebezoekers naar uitgaan. U kunt indien gewenst ook een “opt-out” instellen. Hierdoor telt uw bezoek niet mee in de statistieken van websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Metalin Steel Creators B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Metalin Steel Creators B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Metalin Steel Creators B.V. gebruikt functionele en analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Metalin Steel Creators B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies is geen expliciete toestemming nodig. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Metalin Steel Creators B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@metalin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Metalin Steel Creators B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Metalin Steel Creators B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@metalin.nl